00-508 Warszawa, Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 12 Telefon - Radca Prawny Rafał Feldo tel. +48 604 919 411 Radca Prawny Rafał Feldo Warszawa e-mail: radca@feldo.pl

Formy obsługi Klientów ENG

Kancelaria świadczy usługi w oparciu o następujące formy obsługi Klienta:

Stała obsługa prawna przedsiębiorców

Obejmuje zakres pomocy prawnej stosownie do warunków wynegocjowanych w umowie zawartej z Klientem. Stawka za obsługę prawną w ramach określonego umową limitu jest zawsze znacznie bardziej korzystna niż płatność na podstawie jednego z ogólnie przyjętych systemów rozliczeń. Ponadto, Kancelaria oferuje zniżki przy dokonywaniu czynności wykraczających poza zakres umowy o stałą obsługę.

Stała obsługa prawna pozwala na zapewnienie przedsiębiorcy bezpiecznego działania na rynku. W odróżnieniu od sporadycznych kontaktów, zapewnia ciągły nadzór prawny nad jego działalnością i pomoc w każdej sprawie wymagającej działania prawnika. W ramach stałej obsługi prawnej Kancelaria oferuje:

 • analizę sytuacji przedsiębiorstwa pod kątem prawnym oraz (w ramach bieżących kontaktów) aktualizowanie tej wiedzy i bieżące doradztwo;
 • szybką interwencję w sprawach wymagających niezwłocznego działania;
 • stały kontakt telefoniczny z prawnikiem;
 • niezależny audyt prawny prowadzonych przez firmę spraw (ocenę z punktu widzenia zagrożeń i korzyści w oderwaniu jednak od stosunków i zależności wewnątrz firmy);
 • szkolenia dotyczące przepisów i zasad postępowania w sprawach związanych z działalnością Państwa przedsiębiorstwa;
 • prowadzenie działalności prawniczej w ramach zasad ustanowionych przez korporacje adwokatów i radców prawnych (zawody zaufania publicznego);
 • odpowiedzialność i wysokie kwalifikacje osób wydających opinie prawne i prowadzących sprawy;
 • zachowanie tajemnicy radcowskiej chronione przepisami prawa;
 • stały dostęp do aktualnych danych prawniczych i bazy tekstów prawnych, jasne zasady wynagrodzeń, uzależnione od ilości wykonanej pracy.

Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców

Obejmuje podobny zakres usług jak przy stałej obsłudze, lecz podstawą dla wyliczenia wynagrodzenia jest zwykle jedna z powszechnie przyjętych stawek rozliczeniowych – najczęściej stawka godzinowa. Oferowane w tym przypadku rabaty są niższe niż przy umowie o stałą obsługę.

Obsługa prawna w oparciu o umowę-zlecenie

Obejmuje prowadzenie konkretnej sprawy zleconej przez klienta, np.: przygotowanie projektu umowy lub reprezentacja w określonym postępowaniu. W ramach realizowanych zleceń nasza Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach:

 • sądowych cywilnych i gospodarczych we wszystkich instancjach, w tym także przed Sądem Najwyższym
 • egzekucyjnych oraz zabezpieczających
 • upadłościowych, obejmujących zarówno likwidację majątku dłużnika jak i prowadzonych z możliwością zawarcia układu z wierzycielami
 • administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej (m.in. w postępowaniach przed Urzędem Patentowym, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi)
 • sądowoadministracyjnych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Opinia prawna – w formie pisemnej

W oparciu o informacje i dokumenty dostarczone przez klienta Kancelaria przedstawia analizę prawną stanu faktycznego i przedstawia opinię na temat zasadności dalszych działań prawnych.

Porada prawna – w formie ustnej

Udzielana jest klientom podczas spotkań w siedzibie Kancelarii. W przypadku zawarcia wcześniejszej umowy o stałą lub bieżącą obsługę prawną udzielamy porad również drogą telefoniczną lub elektroniczną

Szkolenia

Kancelaria, w ramach prowadzonej działalności oferuje szkolenia z różnego rodzaju dziedzin prawa, poczynając od ogólnych zagadnień dotyczących zasad zaciągania zobowiązań, zawierania umów, skutków prawnych wynikających z niewykonania zobowiązania itp., aż do kwestii bardziej szczegółowych, wynikających ze specyfiki działalności poszczególnych Klientów.

 

 

Zakres specjalizacji

Kancelaria Radcy Prawnego Rafała Feldo proponuje Klientom szeroki zakres usług, w szczególności w dziedzinach objętych specjalizacją Kancelarii:

 

adres icon contact

ADRES

00-508 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 11/19 lok. 12

phone icon contact

TELEFON

tel. 604 919 411
tel./fax: (22) 621 87 30

mail icon contact

E-MAIL

e-mail: radca@feldo.pl

Copyright © 2024 Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Feldo. Wszelkie prawa zastrzeżone.